Szczegółowe informacje dotyczące dostępności

1. Koordynator do spraw dostępności

Koordynator dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dom Dziecka w Turawie oraz monitorowanie zapewnienia przez placówkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Domu Dziecka w Turawie.

a. Zadania Koordynatora dostępności:

 1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dom Dziecka w Turawie.
 2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.).
 3. Monitorowanie działalności Domu Dziecka w Turawie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 4. Przedstawianie Dyrektorowi Domu Dziecka w Turawie bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
 5. Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

b. Kontakt.

Koordynator do spraw dostępności w Domu Dziecka w Turawie:

Danuta Dura - inspektor

Telefon kontaktowy: 77 4212022

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 poz. 1062) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696

2. Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, dalej zwana: ustawą) wprowadza obowiązek sporządzenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez te podmioty publiczne, które wyznaczyły koordynatora do spraw dostępności.

Dom Dziecka w Turawie realizując obowiązek ujęty w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy, przyjęło w dniu 26 marca 2021 r. plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obowiązujący dokument ma charakter „żywy”, w związku z czym będzie w cyklach rocznych odzwierciedlał stan działań, projekty nowych przedsięwzięć oraz efekt czynności zrealizowanych w procesie dążenia do dostosowania Domu Dziecka w Turawie, we wszystkich obszarach dostępności wynikających z ustawy.

3. Raport o stanie zapewniania dostępności Domu Dziecka w Turawie.

Realizując obowiązki wynikające z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy Dom Dziecka w Turawie sporządził oraz opublikowało raport o stanie zapewniania dostępności. Raport zawiera informacje w zakresie spełniania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wskazuje art. 6 ustawy (stan na 1 stycznia 2021 r.).

4. Wniosek o zapewnienie dostępności.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Dom Dziecka w Turawie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej placówki, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

5. Materiały.

 1. Plan działania na rzecz poprawy dostępności w Domu Dziecka w Turawie na lata 2021- 2025 r.
 2. Raport o stanie zapewniania dostępności w Domu Dziecka w Turawie – stan na dzień 1 stycznia 2021 r.
 3. Wniosek o zapewnienie dostępności.