Informacje prawne

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez naszą Placówkę

Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez [NAZWA PODMIOTU] w [MIEJSCOWOŚĆ].

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

„DOM DZIECKA W TURAWIE”

§1 Postanowienia ogólne

1. Korzystając z usług Strony Internetowej, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka

prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim

celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne

zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony

danych osobowych Klientów sklepu. Dokument ten określa także zasady stosowania plików

„Cookies”.

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych jest DOM DZIECKA W TURAWIE 46-045 TURAWA UL. OPOLSKA 56

NIP:754 –17-22- 642, TEL/FAX 774212022 KOM. 699 846 256 EMAIL:
DOM @WSPARCIE.COM 

3. Dom Dziecka w Turawie niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych

oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

4. Odwiedzający ma prawo zwrócić się do Właściciela Strony Internetowej celem uzyskania

wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny

sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy,

jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy

przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się

skontaktować w razie wątpliwości.

5. Strona Internetowa stosuje środki techniczne opisane we wniosku GIODO takie jak: środki ochrony

fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej,

środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne

zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają

dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez

osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową

zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.

6. Strona Internetowej na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada

wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych może być również powierzony innym

podmiotom. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie

niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług.

 

§2 Zasady prywatności

 

1. Strona Internetowa poważnie traktuje prywatność. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz

możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszej Strony.

2. Strona Internetowa, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze

prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

3. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe. Zawsze

korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w

zakresie niezbędnym.

4. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób

wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób

informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy

informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

5. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkownika,

niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób

pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.

6. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym

i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.

7. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną

modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W

szczególności:

a) Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne

środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.

b) Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz

przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Strony

internetowej. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do

umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w

przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.

8. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony

danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi

do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy

postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia

społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

9. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych

(ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania

systemem informatycznym) Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury,

jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.

 

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 

1. Strona Internetowa przetwarza niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług i zadań ustawowych

dostępnych na Stronie oraz w celach księgowych i tylko takich.

2. Strona Internetowa zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:

a) imię i nazwisko,

b) nazwa firmy,

c) adres firmy,

d) adres do doręczeń (jeśli inny niż adres firmy)

e) numer identyfikacji podatkowej firmy (NIP),

f) adres poczty elektronicznej (e-mail),

g) numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),

h) informacje o używanej przeglądarce internetowej,

i) inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

3. Strona Internetowa oświadcza, że podanie powyższych danych jest całkowicie dobrowolne.

 

§4 Polityka „Cookies”

 

1. Strona Internetowa zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu

gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej przez Użytkownika. Plik

Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który

przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do

utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po

logowaniu. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu

końcowym do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki

internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym przez czas

określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia.

2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Strone Internetową poprzez takie działania jak tworzenie

statystyk odsłon Strony oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Pliki Cookies niezbędne są również do

utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony internetowej.

3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona jest

odwiedzana przez przez odwiedzających w następujących celach:

a) optymalizacji korzystania ze stron Strony Internetowej;

b) identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych na Stronie i pokazywania;

c) przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości Strony Internetowej do

indywidualnych preferencji Usługobiorcy;

d) zapamiętywania uzupełnianych w sposób automatyczny i manualny, zamieszczanych danych z

Formularzy;

e) gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze

Strony Internetowej w panelu administracyjnym oraz google analytics

f) tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie

korzystania zainteresowaniach ze Strony oraz zbierania danych demograficznych, a następnie

udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads.

g) tworzenia segmentów danych na podstawie informacji demograficznych, zainteresowań,

upodobań w wyborze oglądanych produktów/usług.

h) wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie

zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

5. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu

może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony

6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej

chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy

odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie

korzysta.

7. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki

internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:

a) Ustawienia plików cookies Internet Explorer

b) Ustawienia plików cookies Chrome

c) Ustawienia plików cookies Firefox

d) Ustawienia plików cookies Opera

e) Ustawienia plików cookies Safari

f) Pliki cookies w Android

g) Pliki cookies w Blackberry

h) Pliki cookies w iOS (Safari)

i) Pliki cookies w Windows Phone

 

§5 Prawa i obowiązki

 

1. Strona Internetowa ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do

przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Strony Internetowej

organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji

na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, może te dane poprawiać,

uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby Administrator je usunął ze swoich

baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji

swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby

Administratora lub adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie

żądanie do Sprzedawcy.

3. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania

przez Sprzedawcę może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez

Administratora Strony Internetowej bądź ich poważnym ograniczeniem.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej polityki jest Kancelaria

Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszej Stronie Internetowej niewyłącznego i niezbywalnego

prawa do wykorzystywania tego dokumentu do celów związanych z własną działalnością handlową w

Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz

rozpowszechnianie wzorca niniejszego dokumentu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest

zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Sprzedawcy internetowi

mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca polityki prywatności i cookies na

stronie http://www.kancelaria-legato.pl 

 

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami korzystania z witryn wydawanych przez [NAZWA PODMIOTU] w [MIEJSCOWOŚĆ].